Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 13 december 2022, aanvang 20:30 uur in de sportzaal.

AGENDA
01 Opening
02 Goedkeuren van de notulen van de ALV 2021
03 Ingekomen stukken / voorstellen
04 Jaarverslag van de secretaris
05 Verslag van de kascommissie
06 Jaarverslag van de penningmeester
07 Begroting / realisatie
08 Bestuursverkiezingen
09 Benoemen kascommissie
10 Rondvraag

TOELICHTING
Ingekomen stukken dienen minimaal 1 week voor de ALV schriftelijk ingeleverd te worden bij de secretaris.

Bestuursverkiezingen

De heer W. Leenders is reglementair aftredend en stelt zich herkiesbaar. Kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich schriftelijk, minimaal 1 week voor de ALV, opgeven bij de secretaris.