Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 12 mei 2020, aanvang 20:30 uur in de sportzaal.

AGENDA
01 Opening
02 Goedkeuren van de notulen van de ALV 7-5-2019
03 Ingekomen stukken / voorstellen
04 Jaarverslag van de secretaris
05 Verslag van de kascommissie
06 Jaarverslag van de penningmeester
07 Begroting / realisatie
08 Benoemen kascommissie
09 Rondvraag

TOELICHTING
Ingekomen stukken dienen minimaal 1 week voor de ALV schriftelijk ingeleverd te worden bij de secretaris.