Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 7 mei 2019, aanvang 20:30 uur in de sportzaal.

AGENDA
01 Opening
02 Goedkeuren van de notulen van de ALV 8-5-2018
03 Ingekomen stukken / voorstellen
04 Jaarverslag van de secretaris
05 Verslag van de kascommissie
06 Jaarverslag van de penningmeester
07 Begroting / realisatie
08 Bestuursverkiezingen
09 Benoemen kascommissie
10 Rondvraag

TOELICHTING
Ingekomen stukken dienen minimaal 1 week voor de ALV schriftelijk ingeleverd te worden bij de secretaris.
Bestuursverkiezingen: Dhr. W. Leenders is reglementair aftredend als voorzitter en stelt zich wederom herkiesbaar.
Kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich opgeven bij de secretaris, schriftelijk en wel 1 week voor de ALV.